Gebruikersvoorwaarden

Huis van Sarah

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Huis van Sarah App (verder te noemen: App) wat dit precies betekent staat hieronder beschreven. Deze Gebruikersvoorwaarden vormen, na acceptatie daarvan, een bindende overeenkomst tussen u en TheaterMakers Radio Kootwijk die de aanbieder is van deze App. Lees deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden kunt u ook downloaden en printen: https://tmrk.nl/algemene-voorwaarden/

Als u gebruik maakt van de App kunt uw hiermee gebruik maken van diensten van Theatermakers Radio Kootwijk op uw mobiele telefoon, zoals tickets reserveren voor de Huis van Sarah voorstelling of het Huis van Sarah beleven via de app.

 1. Definities

Account:                     De door een Gebruiker aangemaakt Account.

Apparatuur:                De (rand)apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of tablet waarmee de Gebruiker gebruikt maakt van de App, inclusief het daarop geïnstalleerde besturingssysteem.
App:                             De App die door TMRK is ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld aan Gebruikers.
App en Play store:   Het via Apple en Google aangeboden app platform waarop de Apple en Playstore gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn van waaruit de door TMRK aangeboden App door Gebruiker kan worden geïnstalleerd.
Dienst:                        De Dienst die TMRK aan Gebruiker levert, zoals nader omschreven in artikel. 4;
Gebruiker:                  Een geregistreerde Gebruiker van de App;
Gebruikersvoorwaarden:    Deze Gebruikersvoorwaarden van TMRK;|
Inloggegevens:          De gebruikersnaam, het wachtwoord en eventueel aanvullend benodigde beveiligingsinformatie waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot het Account en gebruik kan maken van de App;
Inhoud:                       Alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, knowhow en hiermee verwante rechten;
Overeenkomst:          De overeenkomst tussen TMRK en Gebruiker op grond waarvan Gebruiker gerechtigd is gebruik te maken van de Dienst en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
Partijen:                      TMRK en de Gebruiker;
Privacy Statement:    Het privacy statement van TMRK, Dit beleid kunt u vinden bovenaan dit document.
Website:                      De website van TMRK en ook alle onderliggende pagina’s, te bereiken via http://www.tmrk.nl
TMRK:                         De rechtspersoonlijkheid met beperkte aansprakelijkheid: Plezant Producties B.V. radioweg 1G, 7348BG, kvk:32071521.

2. Algemeen

 • Door een Account aan te maken voor het gebruik van de App gaat u akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden.
 • TMRK is te allen tijde gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Gebruikersvoorwaarden zullen per e-mail of via de App bekendgemaakt worden en treden 14 dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meest actuele Gebruikersvoorwaarden zijn via de App te raadplegen.
 • Als u als Gebruikers de App blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van de Gebruikersvoorwaarden, accepteert u hiermee deze gewijzigde en/of aangevulde Gebruikersvoorwaarden onherroepelijk. Indien u als Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruikersvoorwaarden, dan heeft u niet meer het recht om gebruik te maken van de App en eindigt uw Overeenkomst met TMRK en wordt uw Account verwijderd
 • Op het gebruik van de App is ook het Huis van Sarah Privacy Statement van toepassing, waarin u kunt lezen hoe Huis van Sarah omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • De App en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor een
   optimale beleving voor, tijdens en na uw bezoek aan Huis van  Sarah

3. Gebruik van de App

 • U kunt gebruik maken van de App, nadat u een Account heeft U krijgt alleen toegang tot uw Huis van Sarah Account wanneer u inlogt met uw Inloggegevens.
 • Om gebruik te kunnen maken van de App, moet u de App downloaden via de App-store van Apple of de Playstore van Google.
 • TMRK is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de App door derden.
 • U bent als gebruiker zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die u met behulp van de App verricht.
 • TMRK brengt voor het gebruiken van de App geen aanvullende kosten in rekening. Bij het gebruik van de App kan het zijn dat uw netwerkaanbieder uw kosten in rekening brengt voor bijvoorbeeld maar niet beperkt tot voor het goed functioneren van de App gebruik moet maken van het mobiele netwerk en/of draadloos internet. Alle hieraan gerelateerde kosten zijn voor rekening van de Gebruiker.
 • TMRK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het door een technische storing (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst.
 • TMRK mag het gebruik van de App op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze App Voorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd.
 • U kan het gebruik van App zelf beëindigen door de App van uw mobiele apparaat te verwijderen door deze te de-installeren.

4. Verplichtingen van de Gebruiker

 • Voor de meest optimale beleving van de App dient de gebruikte Randapparatuur te beschikken over de meest recente versie van het door u gebruikte besturingssysteem.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden heeft te vermoeden dat uw Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u TMRK hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, onverminderd uw eigen verantwoordelijkheid om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 • Het is niet toegestaan om Inloggegevens met derden te delen of aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van TMRK.
 • Als u denkt dat u de App niet veilig meer kan gebruiken, als uw wachtwoord bij een derde bekend is of als u andere soortgelijke indicaties heeft, geef dat dan direct aan TMRK door via mail; info@tmrk.nl. TMRK kan dan beveiligingsmaatregelen nemen zoals het blokkeren van de toegang tot de App. Tot het tijdstip van de melding bent u aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de door middel van de Inloggegevens verkregen toegang tot en het gebruik van de App en de Inhoud.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u gebruik maakt van de App. U bent verplicht om alle aanwijzingen en voorschriften die u van TMRK ontvangt in verband met het gebruik van de Diensten of de App op te volgen.
 • Het is u niet toegestaan om de dienst onrechtmatig te gebruiken, onder onrechtmatig gebruik wordt verstaan, maar dit is niet beperkt tot: buitenwerking stelling van de dienst, misbruik, fraude, oplichting, etc.
 • TMRK is gerechtigd om de toegang van App te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App.

Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw Apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

5. Privacy

 • Tijdens het aanmaken van uw account en gedurende het verlenen van de dienst door TMRK, verstrekt u (persoons)gegevens aan TMRK. Deze (persoons)gegevens worden in overeenstemming met het Privacy Statement van TMRK – en de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. 

6. Aansprakelijkheid

 • TMRK spant zich in om de App zonder onderbrekingen aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan TMRK niet garanderen dat de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. TMRK aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de App ontsloten worden.
 • TMRK kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de App staken of de Inhoud aanpassen.
 • TMRK is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de App, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van TMRK.
 • De App kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. TMRK is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. TMRK is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op deze externe internetpagina’s.

7. Licentie en intellectuele eigendom

 • De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst en de resultaten daarvan, waaronder in ieder geval de website en de App, en ook die via de website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij TMRK en/of haar licentiegevers. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht.

8. Duur en Beëindiging 

 • De Overeenkomst tussen de Gebruiker en TMRK wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de Gebruiker of TMRK op elk moment worden opgezegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.

9. Overige bepalingen

 • Als enige bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht. TMRK zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Gebruikersvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.
 • TMRK mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruikersvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan deze zijn Overeenkomst in overeenstemming met artikel 8 te beëindigen.
 • Voor eventuele vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van App of de Dienst, kunt u contact opnemen met TheaterMakers Radio Kootwijk, radioweg 1G, 7348BG Radio Kootwijk, info@tmrk.nl, KvK: 32071521.

10. Toepasselijk recht

 • Deze App Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de App het gebruik hiervan en/of deze Gebruikersvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.